Temeljem članka 20. i 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narode novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/18) Povjerenstvo za provedbu postupka po javnom Oglasu za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški iz programa ZAŽELI – zapošljavanje žena dana 29. rujan 2020. godine donosi KONAČNU LISTU PRVENSTVA/ RANG LISTU