Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17.), članka 50. Statuta Općine Plaški (GKŽ br. 15/13 i 8/17) i članka 6. st. 1. alineja 1. i 11. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Plaški (GKŽ br. 30/17.), općinski načelnik dana 23. svibanj 2018. godine raspisuje i objavljuje slijedeći: JAVNI  NATJEČAJ za održavanje asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta /putova/ na području Općine Plaški u razdoblju 2018 do 2022. godina.

 

1. PREDMET NATJEČAJA

Raspisujem i objavljujem javni natječaj za održavanje asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta /putova/ na području Općine Plaški, a sve sukladno Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Plaški (GKŽ br. 30/17), Ponudbenom troškovniku i odredbama ovog Natječaja.

2. OPIS KOMUNALNE DJELATNOSTI

Poslovi podrazumijevaju dobavu i ugradnju kamenog materijala, asfalta, rubnjaka, kanalica, uličnih slivnika, betonskih opločnika, betonskih cijevi, strojna obrada cestovnih površina, izrada gabiona i gabionskih mreža te ostalih roba i materijala uz redovno ophodarsko postupanje na prometnicama, a sve to na području Općine Plaški.
Materijali i robe za izvršenje poslova održavanja i sigurnosti osigurava u cijelosti ponuditelj.

2

3. MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Mjesto obavljanja djelatnosti je područje Općine Plaški, i to sve cestovne površine /asfaltne i makadamske/, a pripadaju nerazvrstanim cestama.

4. NAČIN IZVRŠENJA

Po pisanom ugovoru, jednokratno i sukcesivno, za svako jednogodišnje razdoblje, a po pisanom nalogu ponaosob i u trajanju od mjeseca ožujak tekuće godine do mjeseca listopad iste godine, a sve prema zahtjevnostima vremenskih prilika i zahtjevnostima programa, potreba i interesa Naručitelja.

5. ROKOVI IZVRŠENJA, TRAJANJA UGOVORA, VALJANOSTI PONUDE

Rok izvršenja primjereno pisanom ugovoru, vremenskim prilikama te potrebama i
interesima Naručitelja u razdoblju od mjeseca lipanj 2018. do mjeseca svibanj 2022.
godine sukladno utvrđenju iz točke 4. ovog Natječaja.
Rok isteka ugovora 31. svibanj 2022. godine uz možebitno otkazivanje ili raskid
ugovora sukladno odnosnim zakonskim i podzakonskim propisima kao i odredbama
ovog Ugovora.
Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. PLAĆANJA

Rok plaćanja je po izvršenju ugovorenih poslova, odnosno u roku od 30 dana od dana
primitka valjanog računa.
Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Plaški, 143. domobranske
pukovnije 5, 47304 PLAŠKI.

7. CIJENA PONUDE

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja s tim da
se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude s PDV-om.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u ponudbenom troškovniku, na mjestu
predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan
na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis
PDV-a ostavlja se prazno.

8. KRITERIJ ODABIRA

n a j n i ž a c i j e n a

3

9. RAZLOZI ISKLJUČENJA

Ponuditelji su dužni dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti na izvršenje nuđene
usluge:
1. izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra iz kojeg je razvidno kako je ponuditelj registriran za odnosnu djelatnost.
2. bon 1 ili bon 2 ili stanje žiro računa za fizičke osobe po odobrenju za obavljanje sporednog zanimanja,
3. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

10. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

1. ponudbeni list /ispunjen i potpisan od ponuditelja i ovjeren pečatom/,
2. ponudbeni troškovnik, popuniti jedan ponudbeni troškovnik, ispunjen i potpisan od ponuditelja i ovjeren pečatom/,
3. dokazi sposobnosti iz točke 9 ovog javnog natječaja,
4. izjava o jamstvu na dobro izvršenje ugovora, zadužnica javnobilježnički ovjerena,
5. izjava o otklanjanju nedostataka, zadužnica javnobilježnički ovjerena,
6. izjava o nekažnjavanju, bjanko izjava b e z javnobilježničke ovjere,
7. popis osoba, djelatnika, zaposlenika koji će sudjelovati u izvršavanju usluge /najmanje 10 djelatnika odgovarajuće struke s najmanje 2 godine radnog iskustva,
8. pisani dokaz /popis/ o tehničkoj opremljenosti, svi nužni alati, uređaji, strojevi dostatni za izvršenje poslova,
9. popis značajnih usluga izvršenih u posljednje 2 godine /2016. i 2017./ uz pismo investitora o dobro izvršenoj usluzi predmetnog ponuditelja,
10. potpisan i ovjeren prijedlog ugovora od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

11. IZRADA I DOSTAVA PONUDE

Ponuda se dostavlja s ponudbenim listom uz koje se prileže ponudbeni troškovnik s
cijenama koje nudi /ispunjene i potpisane od ponuditelja i ovjerene pečatom.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovog javnog
natječaja.
Ponuda se izrađuje tako da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način kako bi bilo
onemogućeno lako i nesmetano naknadno vađenje ili umetanje listova s jamstvenikom
i pečatom na poleđini.
Ponuda se dostavlja u utvrđenom roku za dostavu u zatvorenoj omotnici na adresu
naručitelja.
Svi dokazi što priležu ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku, odnosno latiničnom
pismu.
Ukoliko neki od dokumenata i/ili dokaza nije na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,
ponuditelj je dužan dostaviti prijevod istog po ovlaštenom sudskom vještaku.

Ponudu je potrebno dostaviti do 04. lipanj 2018. godine do 12,00 sati na adresu:

4

Općina Plaški, 143. domobranske pukovnije 5, 47304 PLAŠKI, soba 2., isključivo
poštom ili osobno.
Javno otvaranje ponuda će se održati 04. lipanj 2018. godine s početkom u 12 i 15
sati na adresi naručitelja, u dvorani za sastanke, I kat.
Ponudu nije dopušteno dostaviti elektroničkim putem.
Nije dopušteno davanje inačica, varijanti, zamjena ili alternativa.

12. PREGLED I OCJENA PONUDA

Naručitelj može prilikom pregleda i ocjene ponuda, a u slučaju postojanja opravdane
sumnje u istinitost podataka, a radi provjere istinitosti i točnosti, od ponuditelja
zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornik dokument ili se može obratiti
nadležnom tijelu,izdavatelju dokumenta na dostavu izvornika predmetnog dokumenta.
Naručitelj može pozvati ponuditelja na pojašnjavanje pojedinih dokumenata/dokaza,
uklanjanje pogrešaka, nedostataka ili nejasnoća koje se mogu ukloniti.

13. OBAVIJESTI

Za sva pojašnjenja, upite i nužnu pomoć treba nazvati kontakt osobu naručitelja:
- općinski načelnik Pero Damjanović, 047/573 122 ili 091/9251758 i to u vremenu od 08,00 sati do 12,00 sati svakim radnim danom ili na službeni e'mail Općine Plaški, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pisanu Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ponude ili Odluku o poništenju natječaja donosi u konačnici predstavničko tijelo, Općinsko vijeće Općine Plaški, a ista će biti dostavljena ponuditeljima u roku od 60 dana od dana utvrđenog za predaju ponuda.

 OPĆINA PLAŠKI

 

 

 

 

DOKUMENTACIJA:

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

PONUDBENI TROŠKOVNIK - održavanje na 4 godine

Ugovor o održavanju asfaltnih i makadamskih nerazvrst. cesta u Plaškom 2018

Ponudbeni list