Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine broj 153/13 i 65/17), članka 34. Statuta Općine Plaški (Glasnik Karlovačke županije br. 15/13, 8/17) opoćinsko vijeće  Općine Plaški na svojoj redovitoj 5. sjednici održanoj dana 30. listopada 2017. godine donijelo, je:

Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plaški