Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13 i 78/15, ćlanka 29 stavka 2 i članka 5. Uredbe  o strateškoj procjeni utjecaja strategija plana i programa na okoliš ( NN RH 03/18) te članka 50. Statuta Općine Plaški (Glasnik Karlovačke županije br. 15/13, 8/17) općinski načelnik Općine plaški donosi:

Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja I. izmjena i dopuna Prostornog plana (PPU) Općine Plaški