Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (N. N. br. 25/13 i 85/15), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članaka 49. i 50. Statuta Općine Plaški (GKŽ br. 15/13), općinski načelnik Općine Plaški 20. prosinca 2016. godine donosi slijedeću:

ODLUKU O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE U OPĆINI PLAŠKI