NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA Plaški KOM d.o.o. PLAŠKI

    Za izbor i imenovanje direktora (člana uprave) Plaški KOM d.o.o. za komunalne usluge Plaški može biti izabrana i imenovana osoba koje pored općih uvjeta iz čl. 239. st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 11/93, 34/93, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) ispunjava i slijedeće uvjete:

1. VSS ili VŠS društvenog ili tehničkog smjera
2. najmanje 10 godina radnog staža, od toga najmanje 4 godine na istim ili sličnim poslovima visoke ili
   više stručne spreme društvenog ili tehničkog smjera
3. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili Rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili
    zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja djelatnosti kojima se bavi društvo Plaški KOM
   d.o.o. za komunalne usluge Plaški
4. poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački,francuski, talijanski)
5. organizacijske i komunikacijske sposobnosti

Cijeli tekst natječaja preuzmite na: II. Natječaj za Plaški KOM d.o.o. 15.09.2016.