Na temelju članka 20. stavak 4. alineja 3. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19.), Povjerenstvo za provedbu postupka po Oglasu za prijam u službu u JUO Općine Plaški, upućuje POZIV NA TESTIRANJE

Poziv možete preuzeti OVDJE