ODLUKU o poništenju javnog Oglasa Općine Plaški, KLASA: 112-03/19-01/01;URBR. 2133/14-04-19-1 od 18. veljača 2019. godine možete preuzeti OVDJE